Aftale om roeprisen for 2019

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar har indgået en aftale om roeprisen for 2019. Aftalen indeholder en uændret basispris på de to 1-årige kontrakttyper. Hertil kommer en forbedring i EBIT-modellen, som ligger bag både den 1-årige og 3-årige kontrakt med vari-abel pris. Som følge af markedssituationen med den lave sukkerpris i EU er der et prisfald på de to 3-årige kontrakttyper.

Jørn Dalby, formand for Danske Sukkerroedyrkere, udtaler:

 • Med aftalen om roeprisen for 2019 er der nu skabt grundlag for en tidlig planlægning og kontrahering til 2019. Vi anbefaler, at alle nu ser på muligheden for at tegne kontrakt og få regnet på, om roerne er en attraktiv afgrøde på bedriften. Det er vores håb, at vilkårene er tilstrækkeligt attraktive til, at dyrkerne og dermed også sukkerfabrikkerne får udnyttet deres kapacitet fuldt ud.

Jørn Dalby udtaler videre:

 • I den nuværende markedssituation med en rekordlav sukkerpris i EU har vi først og fremmest fokuseret på prisen i de 1-årige kontrakter, hvor vi på trods af den lave sukkerpris har formået at bevare en uændret roepris. Hertil kommer en forbedring i EBIT-modellen i både den 1-årige og 3-årige kontrakt med variabel pris. Vi har undervejs i forhandlingerne påpeget, at en uændret pris i 2019 som minimum også er nødvendig for at fastholde roernes konkurrenceevne til de alternative afgrøder.
  Markedssituationen medfører desværre en reduktion i basisprisen på de 3-årige kontrakter, men vi har valgt at fastholde muligheden for at tegne de længere kontrakter for derved at give dyrkerne mulighed for at lægge sine vilkår fast for en længere periode.

Kontrakter og priser for 2019

Aftalen indebærer, at der uændret udbydes fire kontrakttyper til 2019. Fordelt på to 1-årige kontrakter med henholdsvis fast og variabel pris samt to 3-årige kontrakter med tilsvarende fast og variabel pris.

Dyrkerne kan vælge at tegne en af disse kontrakttyper, eller man kan vælge en kombination af to eller flere efter eget ønske.

 

Kontrakterne med variabel pris er i lighed med 2018 bundet op på Nordic Sugar regnskabsresultat med tillæg/fradrag i forhold til deres EBIT-resultat (IFRS), men modellen er forbedret, så balancepunktet mellem tillæg og fradrag nu ligger ved et resultat på 175 mio. kr (før 200 mio. kr). I den variable pris indgår uændret også en variabel afregning for pulpen afhængig af Nordic Sugars salgspris på roepiller.

 

Man skal med de 3-årige kontrakter være opmærksom på, at kontrakten (årene 2020 og 2021) ligger ud over den nuværende Brancheaftales løbetid, og kontrakten vil således i 2020 og 2021 blive omfattet af eventuelle nye elementer i den kommende Brancheaftale. Det understreges, at den aftalte pris og øvrige vilkår, som er beskrevet i selve Leveringskontrakten, ligger fast i hele den 3-årige periode, herunder også kontraktmængden.

 

Aftalen indeholder følgende priser:

 • - 1-årig kontrakt med fast pris:                        158,07 kr pr. ton roer, 16 %
  totalpris alt inkl. 212,33 kr (28,50 Euro)

 • - 1-årig kontrakt med variabel pris: *              160,56 kr pr. ton roer, 16 %
  totalpris alt inkl. 216,05 kr (29,00 Euro)

 • - 3-årig kontrakt med fast pris:                        160,56 kr pr. ton roer, 16 %
  totalpris alt inkl. 216,05 (29,00 Euro)

 • - 3-årig kontrakt med variabel pris: *              163,75 kr pr. ton roer, 16 %
  totalpris alt inkl. 219,78 kr (29,50 Euro)

* Priserne i den 1-årige og 3-årige variable kontrakt er angivet ved et regnskabsresultat for Nordic Sugar på EBIT (IFRS) 175 mio. kr. Er resultatet over 175 mio. kr, medfører det et tillæg, mens et resultat under 175 mio. kr fører til et fradrag i de variable kontrakter. Fradraget kan maksimalt blive ca. 15,75 kr pr. ton roer, svarende til et EBIT-resultat (IFRS) på 0. Er EBIT-resultatet negativt, medfører det ikke yderligere fradrag.

I forhold til 2018 er balancepunktet sænket fra før 200 mio. kr til nu 175 mio. kr, svarende til en forbedring af prisen på ca. 2,25 kr pr. ton roer.

 

Basispriserne i de to 1-årige kontrakter er uændrede i forhold til 2018, mens basispriserne i de to 3-årige kontrakter er reduceret med henholdsvis 0,50 Euro (3,73 kr) i kontrakten med fast pris og 1,00 Euro (7,45 kr) i kontrakten med variabel pris.

 

Pulpafregningen i den 1-årige og 3-årige kontrakt med variabel pris er fortsat variabel, hvor betalingen for pulp afhænger af Nordic Sugars salgspris på roepiller.

I slutafregningen for 2017 endte pulpafregningen i de variable kontrakter på 12,77 kr pr. ton roer mod de budgetterede 22,50 kr, som opnås ved en gns. roepillepris på 1.200 kr pr. ton. Roepilleprisen følger typisk markedet for øvrige fodermidler og korn, og om markedet resulterer i en højere eller lavere pulpafregning end de indsatte 22,50 kr i 2019 er i sagens natur uvist.
I kontrakterne med fast pris er pulpafregningen låst fast på de 22,50 kr pr. ton roer.